Användarvillkor - SelfGO Storage

 

Allmänna bestämmelser

 

Genom att godkänna följande text i samband med bokning av förråd och utkörning, accepterar ni som kund de villkor som listas här nedan och ingår därmed ett avtal att hyra förråd av SelfGO Storage AB. Bestämmelserna är enligt branschstandarden för self-storage i Sverige samt de allmänna flyttbestämmelser för konsument enligt BOHAG2010

1.Upplåtelseavtal och villkor

 • Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.
 • Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i Bokningsfomuläret och i dessa Allmänna Bestämmelser vilka gemensamt formar Avtalet. Vid tecknad försäkring gäller även Allmänna Villkor för försäkring. Priset sätts till det som anges på hemsidan.  Tjänster för transport av förråd samt bärhjälp är skrivna med RUT-avdraget på 50% inkluderat.
 • Om Kunden hyr parkeringsplats eller utnyttjar andra särskilda tjänster gäller i tillämpliga delar de villkor som anges i Avtalet och de Allmänna Bestämmelserna.

2.Hyrestid och uppsägningstid

 • Avtalet gäller tills vidare.
 • Uppsägning av Avtalet kan ske av Företaget eller Kunden senast en vecka före en ny hyresperiod om 30 dagar börjar. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen eller genom bokning via företagets hemsida, i annat fall anses. Avtalet förlängt ytterligare en månad.
 • Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall låset vara borttaget till avtalat uppsägningsdatum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. För borttagning av lås utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.
 • Företaget är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:
  1. utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra hand;
  2. använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;
  3. bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Företaget;
  4. dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar.
 • Vid förtida uppsägning har Företaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyres-avgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Företaget har vidare rätt att förverka eventuell depositionsavgift och förskottsbetald hyra.

3.Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

 • Ni har tagit del av prisuppgifterna för våra tjänster som finns listade på vår hemsida, https://selfgostorage.se/pris/.
 • Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av Avtalet och skall betalas utan anmodan i förskott senast den första dagen i varje månad. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor.
 • Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Företaget rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Företaget har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraft-trädande i enlighet med punkt 2.
 • Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Företaget rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.
 • Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4.Depositionsavgift

 • Företaget kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5.Panträtt m m i förvarat gods

 • Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.
 • Om betalning inte sker i tid, har Företaget rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Företaget skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.
 • Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det han lämnade, eller avhystes från Förvaringsutrymmet, har hämtat förvarat gods, har Företaget, utöver vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.
 • Kunden befullmäktigar genom undertecknande av Avtalet Företaget att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt 5.2 och 5.3 efter egen bedömning.

6.Förvarat gods

 • Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Företaget när en väsentlig värdeförändring sker.
 • Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvarings-utrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 200 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.
 • Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvarings-anläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.
 • Företaget åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller
  indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7.Förvaringsutrymmets användning och skötsel

 • Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.
 • För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom.
 • Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när Avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att lås tas bort vid utflyttning. Om Kunden inte gör detta har Företaget rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset, dock minst 300 kr.

8.Utkörning/leverans av förråd

 • Från att SelfGO-förrådet levererats och är på plats hos Kunden har denne fyra timmar på sig att fylla släpet. Tar det längre än fyra timmar tillkommer en avgift på 120 kr per ny påbörjad timme. Det är upp till Kunden att meddela i förväg om de tror att det kan ta längre tid än de utsatta fyra timmarna. Därför rekommenderar vi att ni har allting färdigpackat när vi kommer så det går att lasta in direkt.
 • Är Kunden inte på leveransadressen vid utsatt tid kan förrådet köras tillbaka till anläggningen och Kunden debiteras för hela hemkörningsavgiften. Vill Kunden avboka leveransen av förrådet krävs att detta görs minst 48 timmar innan förrådet levereras, annars tillkommer även då hemkörningsavgiften.
 • Utkörning av förråd kan enbart beställas till adresser som ligger i Stockholm med omnejd.
 • Vid leveranser på helger och röda dagar tillkommer ett pålägg utöver den ordinarie leveransavgiften som anges på i prislistan på hemsidan.
 • Leveranserna samt eventuell bärhjälp täcks till 50% av RUT-avdraget för privatkunder som magasinerar i samband med flytt. För mer info om RUT-avdragen besök Skatteverkets hemsida

9.Tillgång och tillsyn

 • För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs att Kunden kontaktar Företaget och i förväg meddelar att man vill hämta saker ur förrådet (minst 48h innan). Kontakta företaget för att bestämma en tid. Vid besök krävs även att Kunden har med sig identifikation som visar att denna har tillgång till förrådet. För detta tas en avgift ut på 150 kr som läggs på månadsfakturan.
 • Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsanläggningen, eller efter särskild överenskommelse. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Företagets kontroll.
 • Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Företaget skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.
 • Företaget har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller Avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

10.Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

 • Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.
 • Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden samtycker till att den som innehar rätt kod/kort/nyckel har Kundens tillstånd att få tillträde till Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

11.Obligatoriskt försäkringsskydd

 • Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.
 • Företaget erbjuder Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom försäkringsbolaget IF Skadeförsäkring eller Reason Global Insurance. Försäkringen gäller för Kunden i egenskap av försäkringstagare såsom ägare till försäkrad egendom. Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft och för egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet.
 • Om Kunden avstår från att teckna en egendomsförsäkring enligt 11.2 åligger det Kunden att på egen hand tillse att egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrad. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av egendomen och gälla under detta Avtals giltighetstid. Det åligger Kunden att på Företagets uppmaning uppvisa kopia av försäkringsbrev jämte villkor för sådan försäkring.

12.Personuppgifter

 • Företaget behandlar alltid Kundens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.
 • För vidare information om Företagets personuppgiftsbehandling, se Behandling av kunders personuppgifter. Du kan när som helst tacka nej till att fortsättningsvis erhålla sådan information genom att kontakta företaget.
 • Kunden samtycker till att Företaget behandlar, inhämtar och lämnar ut uppgifter om Kunden för informationsändamål och marknadsföring.
 • De personuppgifter om Kunden som behandlas är nödvändiga för att Avtalet skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag.
 • Uppgifterna kommer från Kunden eller annat bolag som Företaget samarbetar med. Personuppgifterna utgör bland annat underlag för marknads– och riskanalys, affärs– och metod-utveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt.
 • Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som Företaget samarbetar med, eller till myndigheter.
 • Begäran om vilka personuppgifter som behandlas skall vara skriftlig och ställas till “PUL-ansvarig” på Företagets adress enligt Avtalet.

13.Överlåtelse

 • Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Företagets skriftliga medgivande.
 • Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Företagets koncern utan föregående godkännande av Kunden.

14.Övriga bestämmelser

 • Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2 500 kr för varje falsklarm.

15.Tillfälligt erbjudande

 • Erbjudandet som ger första månadshyran för 1 SEK gäller om Kunden hyr i tre månader eller längre. Skulle Kunden säga upp sitt förråd innan tre månader har gått men ändå utnyttjat erbjudandet kommer vi debitera kunden för motsvarande belopp som erbjudandet innehöll. Transport och andra tilläggstjänster täcks inte av erbjudandet och tillkommer som vanligt.

16.Meddelande

 • Kunden skall skriftligen meddela Företaget adressändringar.
 • Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

17.Tvist

 • Tvist mellan Kund och Företaget skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRVARAT GODS:
SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING

 

Vill Ni läsa mer om vår Integritetspolicy klicka här

Kunders rekommendationer